ჯავშანაშვილი მედეა

  reziume / CV  

 

cnobebi aplikantze

gvari javSanaSvili saxeli media mamis saxeli iosebi
dabadebis TariRi (Tve, ricxvi, weli)

da adgili

09.19.1984. q.gurjaani
mimdinare sruli misamarTi Tbilisi. gldanis me-2 mk/raioni. korpusi 40. b25
sapasporto monacemebi: seria

13001010172

nomeri

#d1200407

gacemis TariRi

29.01.2009

gacemis organo

samoqalaqo reestris saagentos gurjaanis samsaxuri

 

ojaxuri mdgomareoba dasaojaxebeli
miuTiTeT ojaxis wevrebis saxeli, gvari, dabadebis weli da samuSao adgili:
deda nino simoniSvili. 1960weli.saqstati
mama iosebi javSanaSvili. 1959 weli. biznesmeni
da magda javSanaSvili. 1985 weli. dr. umuSevari.
Zma
meuRle
Svilebi:

 

miuTiTeT sakontaqto telefonebi

saxli: mobiluri: 898 10 10 98

897 10 10 98

samsaxuri:

 

ganaTleba/kvalifikacia

gTxovT detalurad da Tanmimdevrulad miuTiToT swavlebis etapebi

saswavlo dawesebuleba fakulteti specialoba xarisxi swavlis TariRebi
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ekonomikisa da biznesis fakulteti informatika-biznesSi bakalavris xarisxi 2002-2007
sarajiSvilis saxelobis agrarul samrewvelo ekonomikuri koleji ekonomikis fakulteti buRaltruli aRricxva da auditi bakalavris xarisxi 2004-2007
         
         

 

miuTiTeT damatebiTi, kvalifikaciis asamaRlebeli treiningebi da serTificirebis kursebi

saswavlo dawesebuleba saswavlo kursis (treiningis) dasaxeleba periodi (weli) saswavlo kursis xangrZlivoba
samarTliani arCevnebisa da demokratiis  saerTaSoriso organizacia saadvokacio kursi 2005 30 dRe
       
       

 

sertifikatebi

sertifikatis dasaxeleba gacemulia (dawesebuleba) periodi (Tve/weli)
saqarTvelos saarCevno administraciis moxele saqarTvelos centraluri saarCevno komisia 01.06.2009
     
     

damatebiTi informacia aplikantze

teqnikuri unar-Cvevebi

miuTuTeT kompiuteris saofise programebis codnis done (daasaxeleT programa da codnis/ gamoyenebis done miuTiTeT Sesabamis grafaSi)

 

programis dasaxeleba codnis done
Zalian kargad kargad momxmareblis doneze
Windows Zalian kargad    
MS Office Zalian kargad    
Internet Zalian kargad    
Email Zalian kargad    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ucxo enebis codna

flobT Tu ara sxva enebs qarTuli  enis garda? diax ara

dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi, gTxovT 5 baliani Sefasebis  mixedviT moniSnoT “X”-iT grafebi

 

ucxo ena 5 4 3 2 1
qarTuli X        
rusuli   X      
inglisuri     X    
germanuli          
franguli   X      
italiuri          
           

 

 

gegmavT Tu ara swavlis gagrZelebas?diax ara

 

dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi daasaxeleT sasurveli mimarTuleba da saswavlo programa

mimarTuleba swavlis dawyebis savaraudo periodi saswavlo

dawesebuleba

swavlis xangrZlivoba adgil- mdebareoba
         
         
         

 

samuSao gamocdileba

gTxovT miuTiToT bolo 4 samuSao gamocdileba, maT Soris: moxalised muSaobis gamocdileba,

staJireba, droebiTi samuSao.

1

periodi (dawyebisa da dasrulebis Tve/weli) 2004-2006 samuSao adgilis  mdebareoba
organizacia gazeTi “imedi”
dakavebuli pozicia ofis-menejeri anazRaureba 450lari
mokled aRwereT Tqvenze dakisrebuli funqcia-movaleobebi saofise saqmianoba. samenejero saqmianoba
wasvlis mizezi swavlasTan SeuTavsebloba.

2

periodi (dawyebisa da dasrulebis Tve/weli) 2006-2008weli samuSao adgilis  mdebareoba q.Tbilisi
organizacia saxalxo banki
dakavebuli pozicia staJiori anazRaureba
mokled aRwereT Tqvenze dakisrebuli funqcia-movaleobebi
wasvlis mizezi

3

periodi (dawyebisa da dasrulebis Tve/weli) samuSao adgilis  mdebareoba
organizacia
dakavebuli pozicia anazRaureba
mokled aRwereT Tqvenze dakisrebuli funqcia-movaleobebi
wasvlis mizezi

4

periodi (dawyebisa da dasrulebis Tve/weli) samuSao adgilis  mdebareoba
organizacia
dakavebuli pozicia anazRaureba
mokled aRwereT Tqvenze dakisrebuli funqcia-movaleobebi
wasvlis mizezi

proeqtebi (razec muSaobdiT)

proeqtis dasaxeleba dawesebuleba periodi (Tve/weli)
     
     
     

miuTiTeT TqvenTvis sasurveli saxelfaso ganakveTi

 

 

TqvenTvis sasurveli samuSao grafiki

 

  • sruli samuSao ganakveTi
  • naxevari ganakveTi
  • droebiTi samuSao

 

SemoTavazebis SemTxvevaSi ra periodi dagWirdebaT axal poziciaze muSaobis

dasawyebad? (igulisxmeba mimdinare samsaxuridan wamosvlis periodi)

 

 

mimdinare an bolo samsaxurSi sargeblodbiT Tu ara socialuri daxmarebebiT?

(igulisxmeba dazRveva, zeganakveTuri samuSao anazRaureba, satelefono saubrebi,

avtomobiliT sargebloba da sxv). daasaxeleT dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi

 

 

 

 

rekomendaciebi (gaqvT Tu ara rekomendaciebi) ?

1. Tqveni amJamindeli samsaxuridan (Tu samuSao gamocdileba ar aris igulisxmeba umaRlesi saswavlebeli)

SegviZlia Tu ara moviTxovoT rekomendacia?   nebismier dros   SemoTavazebis SemTxvevaSi
rekomendatoris saxeli da gvari  
rekomendatoris Tanamdeboba  
telefoni   faqsi  

2. Tqveni wina samsaxuridan

 

SegviZlia Tu ara moviTxovoT rekomendacia?   nebismier dros   SemoTavazebis SemTxvevaSi
rekomendatoris saxeli da gvari  
rekomendatoris Tanamdeboba  
telefoni   faqsi  


Tqveni hobi

 

 

 

 

 

 

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: