ქეთევან წალისური

saxeli da gvari: qeTevan Walisuri

misamarTi, telefoni el-fosta: Tbilisi, san-zona 24 korp,

874 44 15 96
el.Fosta: ketichalisuri@gmail.com

dabadebis adgili: Tbilisi

 

dabadebis TariRi: 22.04.1989

 

ganaTleba, wodeba da xarisxi: Tbilisis 32 sajaro skola,. Medea Caxavas saxelobis Teatraluri academia pakulteti samsaxiobo

 

ucxo enebis codna: rusili

 

kompiuteruli programebi: Windows XP, MS Office, Tex, Internet, Webdesign

 

samuSao gamocdileba:.mobitell” bilaini, promo gogona
staji 17 Tve

 

ojaxuri mdgomareoba:

 

dasaojaxebeli

 

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: