მანანა ბურდული

burduli manana viqtoris as.

q. Tbilisi, bagrationis me-3 Cixi 9a

t: 91-06-42; mobiluri: 877 71-07-37

 

me, manana burduli davibade q. TbilisSi 1969 w. 7 ivlis

 

1985 w. davamTavre q.Tbilisis 37-e saSualo skola

 

1985-1988 w. davamTavre q.Tbilisis m. ToiZis saxelobis samxatvro saswavlebeli.

 

1991 w. davamTavre ekonomikuri Teqnikumi – specialobiT sabuRaltro aRricxva.

 

1993–1995 w. vmuSaobdi ruseTSi q. ulianovskSi “municipalur saremonto-saeqspluatacio sammarTveloSi” buRalter-operatorad.

 

1995_2005 w. vmuSaobdi q. Tbilisis S.p.s. ”Tbilwyalkanalis” wyalgasaRebis samsaxuris kompiuterul centrSi-operatorad.

 

2006-2010 w. vmuSaobdi samSeneblo organizaciaSi S.p.s.”servis”-Si biRalter-operatorad.

 

Kkargad vflob qarTul da rusul enebs, inglisurs – saSualod.

vflob kompiuterze muSaobis Semdeg samomxmareblo programebs: sabuRaltro programa ori-si, info-buRalteria, Windous, Word,Excel,internet.

 

 

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: