თეა მენაბდე

Curriculum Vitae

 

saxeli: Tea

M gvari: menabde

 

dabadebis weli: 05.06.1984

 

ganaTleba: umaRlesi, universiteti “gorgasali” stomatologi.

 

samuSao gamocdileba: 2009-2010 erTiani nacionaluri moZraoba-ubnis mikrokoordinatori.

2010-internet kafe-operatori.

 

ucxo enebi: rusuli inglisuri (Tavisuflad)

 

kompiuteruli programebi: MICROSOFT WORD, INTERNET EXPLORER,E-MAIL.

 

ojaxuri mdgomareoba: gasaTxovari

 

 

misamarTi: Tbilisi, dim.baqraZis#15

 

sakontaqto telefonebi: 99-98-08(bina); 858-34-04-31

 

e-mail : tekomenabde@gmail.com

 

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: