ეკა კობაიძე

 

CV

 

  1. saxeli,gvari,mamis saxeli – eka kobaidze
  2. dabadebis  tarigi da adgili-  Tbilisi 1988 5noemberi
  3. erovneba -qartveli
  4. misamarti  – Q. Tbilisi guramishvilis gamziri #39  telefoni —858 299 280  E-mail:buka-buka-bu@mail.ru
  5. simaRle —-165————————————-  wona ——–40——————————

ra ganaTleba gaqvT miRebuli, miuTiTeT yvela saswavlebeli skolis CaTvliT –

 

Saswavlo dawesebuleba  mose toidzis saaxelobis propesiuli koleji

Pakulteti: tansacmlis modelireba

Specialoba: char-kerva,modelireba

Damtavrebis tarigi 2007-2008

Saswavlo dawesebuleba: tbilisis,a.qutateladzis saxelobis saxelmwipo samxatvro academia

Pakulteti: saxviti xelobneba

Specialoba: teatris mxatvroba

Swavlis periodi:2008-2012

 

 

Sertipikati an diplomi:propesiuilo sertipikati tansaccmlis chrakerva modelireba.

 

 

 

 

  1. ojaxuri mdgomareoba:- dasaojaxebeli
  2. gyavT Tu ara Svilebi: -ara

 

 

12. SeafaseT ramdenad kargad iciT enebi da aRniSneT:

 

  kargad Zalian kargad sustad ar vici
qarTuli   X    
rusuli X      
inglisuri X      
germanuli        
franguli     X  
sxva        

 

13. SheafaseT ramdenad kargad iciT kompiuteruli programebi:

 

  kargad Zalian kargad sustad ar vici
word x      
Excel X      
internet x      
power point        
Outlook        
windows X      

 

 

 

 

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: