ნინო გაბაძე

cnobebi aplikantze

გვარი გაბაძე saxeli ნინო
dabadebis TariRi (Tve, ricxvi, weli)

da adgili

11.02.1990  rusTavi
mimdinare sruli misamarTi q.rusTavi, kostavas 5-22
sapasporto monacemebi: seria

38001039023

nomeri

d1012425

gacemis TariRi

30.01.2007

gacemis organo – samoqalaqo reestris saCxeris saagento
ojaxuri mdgomareoba dauojaxebeli
miuTiTeT ojaxis wevrebis saxeli, gvari, dabadebis weli da samuSao adgili:
deda rusudan xizaniSvili, 1958, maswavlebeli, mravalprofiliani damoukidebeli skola “reca”
mama Tengiz gabaZe, 1957, inJineri,
da
Zma levan gabaZe, 1992, studenti
meuRle
Svilebi:

miuTiTeT sakontaqto telefonebi

saxli: 8(24)158882 mobiluri:855944266 samsaxuri:

ganaTleba/kvalifikacia

gTxovT detalurad da Tanmimdevrulad miuTiToT swavlebis etapebi

saswavlo dawesebuleba fakulteti specialoba xarisxi swavlis TariRebi
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti ekonomikisa da biznesis biznesis administrireba (turizmi) 2008-2011
grigol robaqiZis saxelobis universiteti ALMA MATER biznesis marTva turizmi 2007-2008

miuTiTeT damatebiTi, kvalifikaciis asamaRlebeli treiningebi da serTificirebis kursebi

saswavlo dawesebuleba saswavlo kursis (treiningis) dasaxeleba periodi (weli) saswavlo kursis xangrZlivoba
axalgazrda ekonomistTa asociacia efeqturi PR biznesSi 2010 1 Tve
ALMA MATER Business English 2008 5 Tve

sertifikatebi

sertifikatis dasaxeleba gacemulia (dawesebuleba) periodi (Tve/weli)
efeqturi PR biznesSi axalgazrda ekonomistTa asociacia
Business English ALMA MATER

damatebiTi informacia aplikantze

teqnikuri unar-Cvevebi

miuTuTeT kompiuteris saofise programebis codnis done (daasaxeleT programa da codnis/ gamoyenebis done miuTiTeT Sesabamis grafaSi)

programis dasaxeleba codnis done
Zalian kargad kargad momxmareblis doneze
Windows X
MS Office X
Internet X
Email X

ucxo enebis codna

ucxo ena 5 4 3 2 1
rusuli X
inglisuri X
germanuli X
franguli X
italiuri
Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: