მირანდა კვიმსაძე

CV

saxeli: miranda
gvari: kvimsaZe
dabadebis TariRi: 22.09.1981
dabadebis adgili: quTaisi
misamarTi: quTaisi, kldiaSvilis II Ses. #5
erovneba: qarTveli
ojaxuri mdgomareoba: dauojaxebeli
telefoni: 8(231) 5 47 58; 898 20 99 19
ganaTleba: 1999-2004ww. saqarTvelos subtropikuli meurneobis saxelmwifo universiteti teqnologiis fakulteti, specialobiT soflis meurneobis produqtebisa da sasmelebis eqspert-Semfasebeli.

2004-2005ww. q. quTaisis wm. gabriel episkoposis sasuliero saswavlebeli.

treningebi da kursebi: buRalterTa da auditTa federacia (quTaisis filiali) _ `buRaltruli aRricxva da finansuri angariSgeba”.
samuSao gamocdileba: 2005-2010ww. internet-kafe _  administratori,

operatori;

2010 wlidan Sps `imereTis mSenebeli” – operatori

enebi: qarTuli (mSobluiri)

rusuli (saSualod)

germanuli (saSualod)

kompiuterze muSaobis unari: saofise programebi, Internet
Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: