ქეთი ტაბიძე

CV

saxeli:                ქეთი

gvari:                  ტაბიძე

dabadebis TariRi:     27.12.1984

misamarTi:             Tbilisi, WavWavaZis gamziri #49a

Tel.: 8(22) 25 39 34; mob: 877 17 99 30

E                      E-mail: ktabidze@yahoo.com

ganaTleba:      ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo                    universiteti, bakalavri.

specialoba _ socialur mecnierebaTa fakulteti, presis             Jurnalistika.

profesiuli gamocdileba:

2005w- universitetis,  studenturi  gazeTi

“Cveni Toba”- Jurnalisti.

2007-2008ww. seqtemberi _ sazogadoebrivi mauwyebeli  gadacema “sarCevi” korespondenti.

2009w. _ I arxi dilis gadacema“alioni” korespondenti .

enebi:            qarTuli – mSobliuri.

inglisuri – srulyofilad.

rusuli – srulyofilad.

kompiuteruli programebi: Ms-Windows, Ms-Office, Internet Explorer.

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: