ნინო ლაშქარაშვილი

CV

saxeli, gvari                  ნინო ლაშქარაშვილი

misamarTi:                        varkeTilis 4 m/r 3 kvart. 11korp. bina7

n.lashkarashvili@mail.ru

telefoni:                        890780644, 891223445

dabadebis TariRi:                1966 weli

ojaxuri mdgomareoba:            gaTxovili, ori Svili

ganaTleba:                       umaRlesi, iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis

saxelmwifo universitetis ekonomikis

fakulteti.

samuSao gamocdileba:           1989-1992ww. Qqarxana ”agregatis” sagegmo

ganyofilebis ekonomisti, 1993 wlidan

saq. Sss mSeneblobis samsaxuris

saproeqto-saZiebo jgufis _ mT.

ekonomisti, xolo 1994-2000 ww. _  mT.

buRalteri. 2000-2004 ww. Sps “proeqtanti-

2000” mT. buRalteri,  2007w. Sps

“dizaineruli  studia nikolo&vaJebis”

mT. buRalteri, 2008wlidan i.s irakli

jaianis avejis maRaziebis mT. buRalteri

2009wlidan vmuSaob sawarmoo-

sadistribucio kompania “Carozi-2009”is

mT. buRaltrad.

enebi:                             rusuli – kargad.

damatebiTi codna:               2002 wels  davamTavre saerTaSoriso

buRalteriis da buRaltruli kompiut.

programa “info buRalteriis” sagadasa-

xado da sabaJo kodeqsis Semswavleli

kursebi, agreTve pers. kompiuteris kursi

saofise programebis TemebiT.  vmuSaob

sabuRaltro programa orisSi.

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: