ნინო ლაშქარაშვილი

CV

saxeli, gvari                  ნინო ლაშქარაშვილი

misamarTi:                        varkeTilis 4 m/r 3 kvart. 11korp. bina7

n.lashkarashvili@mail.ru

telefoni:                        890780644, 891223445

dabadebis TariRi:                1966 weli

ojaxuri mdgomareoba:            gaTxovili, ori Svili

ganaTleba:                       umaRlesi, iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis

saxelmwifo universitetis ekonomikis

fakulteti.

samuSao gamocdileba:           1989-1992ww. Qqarxana ”agregatis” sagegmo

ganyofilebis ekonomisti, 1993 wlidan

saq. Sss mSeneblobis samsaxuris

saproeqto-saZiebo jgufis _ mT.

ekonomisti, xolo 1994-2000 ww. _  mT.

buRalteri. 2000-2004 ww. Sps “proeqtanti-

2000” mT. buRalteri,  2007w. Sps

“dizaineruli  studia nikolo&vaJebis”

mT. buRalteri, 2008wlidan i.s irakli

jaianis avejis maRaziebis mT. buRalteri

2009wlidan vmuSaob sawarmoo-

sadistribucio kompania “Carozi-2009”is

mT. buRaltrad.

enebi:                             rusuli – kargad.

damatebiTi codna:               2002 wels  davamTavre saerTaSoriso

buRalteriis da buRaltruli kompiut.

programa “info buRalteriis” sagadasa-

xado da sabaJo kodeqsis Semswavleli

kursebi, agreTve pers. kompiuteris kursi

saofise programebis TemebiT.  vmuSaob

sabuRaltro programa orisSi.

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: