თეა ფოლადაშვილი

Curriculum Vitae

Tea foladaSvili

misamarTi: akuris q. #13, b.59

0172 Tbilisi, saqarTvelo

tel:              +995 32 212826

mob:               +995 99 221604

el-fosta: poladashviliteona@yahoo.com

dabadebis dro da adgili ²  19.12.1973, Tbilisi, saqarTvelo
erovneba ²  qarTveli
ganaTleba ²  1995-1999 – Tbilisis xelovnebaTmcodneobis insituti, xelovnebaTmcodneobis fakulteti, xelovnebaTmcodne;

²  1990-1995  _ Tbilisis iv. javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo universiteti, samrewvelo produqciis saqonelmcodneobis fakulteti, saqonelmcodne eqsperti;

²  1979-1990 – Tbilisis 184-e saSualo skola;

sxva diplomebi da serTifikatebi ²  1998-2002 –TCS inglisuri enisa da kompiuteris Tbilisis centraluri skola;
muSaobis gamocdileba ²  2002-2008 – Sps “gubazi”-s menejeri;

²  2001-2002 – Tbilisi 176-e saS. skolis xelovnebis istoriis maswavlebeli;

profesiuli gamocdileba monawileoba miviRe:

²  asociacia “progresi”-s mier sabavSvo baRebSi Catarebul aqciebSi;

²

enebi ²  qarTuli, rusuli, inglisuri.
kompiuteruli programebi MS-is saofise programebi (Word, Excel, Access, Power Point., da sxva); specialuri programebi (Internet Explorer, Outlook  Express da sxva)

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: