ვანო სამხარაძე

Curriculum Vitae

piradi monacemebi vinaoba ვანო

სამხარაძე

moqalaqeoba saqarTvelos moqalaqe
dabadebis TariRi 27 ivnisi 1986
sakontaqto informacia misamarTi q. rusTavi, me-14 mk/r-ni, korpusi #47, oaTaxi #1
telefoni saxli (+995 24) 17 78 37
mobiluri 855 27-76-68
el-fosta Vano3153@mail.ru
samuSao gamocdileba 2006-2007w. Sps “sound siTi”  audio sistemis

montaJis specialisti.

ZiriTadi  funqciebi:

ü  audio sistemebis gamarTuli muSaobis uzrunvelyofa

2005-2006w ”uapmer Gjorjia“ uncrosi

3DDdizaineri.

ZiriTadi  funqciebi:

ü  Senoba – nagebobebis 3D programoT awyoba, daproeqteba, dagegmareba

ganaTleba

2004 – 2005w daviT aRmaSeneblis saxelobis

Tavdacvis erovnuli akademia

2005 wlidan dRemde iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis

saxelmwifo  universiteti, zusti da

sabunebismetyvelo

mecnirebos fakulteti, specialoba

gamoyenebiTi

maTematika

enebi

mSobliuri qarTuli
kargad inglisuri, rusuli
kompiuteris floba SesaZleblobebi Microsoft Windows-ze dafuZnebuli

saoperacio

sistemebi (3d , Me, 2000, XP, 2003);

Microsoft-is saofise programebi (Ms Word,

Ms Excel);

el-fosta;

sxva unarebi marTvis mowmoba B, C kategoria
Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: