გოჩა ღვინიაშვილი

CV

ღვინიაშვილი გოჩა

gldanis masivi, 5-e mikroraioni, 9a korpusi, bina 9.

mob: 899 54 74 03 // saxli: 58 85 39

el-fosta: gochagvin@gmail.com

_______________________________________________________________________________

profesiuli gamocdileba

2004 – 2008                “kavkazus treveli”

finansuri direqtori. teqnikuri da administraciis ufrosi

2001 – 2003               “kavkazus treveli”

finansuri ganyofilebis menejeri

1996 – 2001                “kavkazus treveli”

saTavgadasavlo, satransporto turebis menejeri

1992 – 1996    “kavkasian treveli”

satransporto turebis menejeri

ganaTleba

2007 wlis

aprili-ivlisi   ESM

biznesis safuZvlebi

2005 oqtomberi  antalia, TurqeTi

sastumrosa da restornis menejeris kursebi

1996 ivlisi            Tbilisi, saqarTvelo

gadaudebeli samedicino daxmarebis saswavlo centri

1992 – 1995       saqarTvelo

samTo gidebis skola

1983 – 1990       saqarTvelos teqnikuri universiteti

gadazidvis procesebis marTva rkinigzis transportze

damatebiTi informacia

ucxo enebi:            qarTuli ena – mSobliuri

rusuli ena – Tavisuflad

inglisuri – cudad

kompiuteri:                       Windows, Word, Excel, Page Maker, Internet Explorer.

Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: