სიმონ გურეშიძე

CV

simon gureSiZe

personaluri informacia
dabadebis TariRi: 1980 wlis 7 aprili
dabadebis adgili: q. Tbilisi
misamarTi: q. Tbilisi, vaJa-fSavelas VII kv. VII korp. b. 3
telefoni: 893-23-43-57;  890-18-76-68
ojaxuri mdgomareoba: dasaojaxebeli
moqalaqeoba: saqarTvelos moqalaqe
E-mail: simongureshidze@yahoo.com
ganaTleba
2010 – dRemde iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti, doqtorantura.

ü fakulteti: msoflio istoriis mimarTuleba.

2002 – 2004 ww. Tbilisis azia-afrikis instituti, magistratura.

ü fakulteti: saerTaSoriso urTierTobebi

  • specialoba: saerTaSoriso urTierTobebis magistri.
1998 – 2002 ww. iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti.

ü fakulteti: gamoyenebiTi maTematikis da kompiuterul mecnierebaTa.

  • specialoba: struqturuli lingvistika.
staJireba
2007 ww. siria, alepos universiteti.

ü fakulteti: arabuli ena.

2005 – 2006 ww. egviptis arabTa respublika, kairos universiteti.

ü fakulteti: arabuli ena.

ucxo ena
  • qarTuli _ mSobliuri;
  • rusuli – kargad;
  • inglisuri – kargad;
  • arabuli – kargad;
kompi­uteruli programebi
  • Windows XP;
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
  • Internet Explorer.
Advertisements
  1. დატოვე კომენტარი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: